Chức năng nhiệm vụ

Quy chế làm việc

    UBND HUYỆNQUẢNG ĐIỀN                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KHUYẾN NÔNG LÂM NGƯ                                                           Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

       
       

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA TRẠM KHUYẾN NÔNG LÂM NGƯ QUẢNG ĐIỀN

( Ban hành kèm theo Quyết định số :      /QĐ-NLN

  ngày 15 tháng 4 năm 2011 của  Trưởng trạm Khuyến nông lâm ngư)  

 

Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

          Nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm quyền lãnh đạo của tập thể và phát huy vai trò của cá nhân phụ trách, thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.

          Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Quy chế làm việc của Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện là những quy định được áp dụng đối với cán bộ, viên chức làm việc tại cơ quan nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan.

          Điều 2: Cán bộ, viên chức ngoài việc thực hiện các quy định tại quy chế này còn phải chấp hành các quy định của Pháp lệnh Công chức và các quy định của Nhà nước liên quan công chức, công vụ và các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

CHƯƠNG II

NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, CÁCH THỨC, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

          Điều 3: Nguyên tắc làm việc.

          1. Trạm Khuyến nông lâm ngư làm việc theo chế độ thủ trưởng, cấp dưới phải tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên; đồng thời phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, đoàn kết, kỷ cương và thống nhất trong thực thi công vụ.

          2. Nguyên tắc giải quyết công việc.

          Giải quyết công việc đúng thẩm quyền và phạm vi trách nhiệm theo sự phân công và giao nhiệm vụ của cơ quan, cấp trên không làm thay trách nhiệm của cấp dưới. Mỗi việc chỉ một người phụ trách và trực tiếp chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan.

          Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan; không ngừng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, hoạt động nghiệp vụ chuyên môn.

          Đảm bảo sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong hoạt động xây dựng cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

          3. Lãnh đạo Trạm: Quyết định những vấn đề sau đây:

          - Phương án sắp xếp, bố trí, phân công công việc cho cán bộ, viên chức trong cơ quan.

          - Bố trí, sắp xếp, giải quyết cho cán bộ, công chức đi học tập, tham quan.

          - Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và các vấn đề liên quan chủ trương, chính sách mới đối với cán bộ , viên chức cơ quan.

          Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng trạm.

          1. Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Trưởng Trạm  được quy định trong Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện và quy định của pháp luật.Trưởng Trạm điều hành hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động của cơ quan. Chỉ đạo chung việc xây dựng, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của cơ quan.

          2. Phân công và chỉ đạo, đôn đốc, chuẩn bị các văn bản, kế hoạch, đề án, báo cáo và chịu trách nhiệm về chất lượng nội dung trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện. Phân công chuẩn bị, kiểm duyệt việc phát hành và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý các văn bản thuộc thẩm quyền của cơ quan theo quy định của Nhà nước.

          Điều 5: Trách nhiệm của Phó Trưởng Trạm:

          Chịu sự điều hành của Trưởng Trạm. Cùng với Trưởng Trạm bàn bạc, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của cơ quan. Bàn bạc và thống nhất phương án hoạt động trên các lĩnh vực.

          Tham mưu, giúp Trưởng Trạm chỉ đạo trên lĩnh vực Thủy sản kể cả nuôi trồng nước lợ, nước ngọt và lồng bè trên đầm phá, sông ngòi.

          Tham mưu, đề xuất với Trưởng Trạm về các khảo nghiệm, các mô hình trình diễn trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

          Thay mặt Trưởng Trạm điều hành, chỉ đạo các hoạt động của cơ quan khi được Trưởng Trạm đi công tác và đã được ủy quyền.

          Điều 6: Trách nhiệm của cán bộ, viên chức cơ quan:

          Cán bộ , viên chức cơ quan là những người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể; chịu sự quản lý, chỉ đạo điều hành trực tiếp và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trước lãnh đạo cơ quan. Mỗi cán bộ, viên chức có trách nhiệm:

          1. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và huyện. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức; các quy định khác của pháp luật và nội quy, quy chế của cơ quan.

          2. Học tập, nghiên cứu để không ngừng nâng cao kỷ năng công vụ, đạo đức công vụ, văn hoá công vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          3. Chủ động thu thập và nghiên cứu thông tin, các văn bản chỉ đạo và quy định của cấp trên thuộc lĩnh vực và địa bàn đang phụ trách, theo dõi thống kê các số liệu, lưu trữ các tài liệu, tư liệu có liên quan đến công việc đang phụ trách nhằm đảm bảo việc theo dõi, chỉ đạo chặt chẽ, chính xác, tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc có sơ sở, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn tình hình. Báo cáo tình hình, kết quả công tác, kết quả sản xuất trên địa bàn, kết quả các mô hình trình diễn, mô hình khảo nghiệm trong lĩnh vực phụ trách. Báo cáo tình hình sản xuất hàng tuần trên địa bàn huyện trên lĩnh vực mình phụ trách với lãnh đạo cơ quan.

          4. Giữ  gìn đoàn kết, thống nhất và phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan. Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công, quản lý, điều hành của lãnh đạo. Không được nói, viết và làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước. Tuyệt đối giữ bí mật theo quy định về bảo mật. Chấp hành thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn và ý thức tổ chức kỷ luật trong cơ quan. Không ngừng tự hoàn thiện để góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh về mọi mặt.

          5. Thực hiện việc bảo quản các trang thiết bị, các tài sản của cơ quan giao cho mình sử dụng để làm việc, phục vụ cho công tác; sử dụng tiết kiệm, tránh lãng phí điện, nước, điện thoại và các vật dụng khác của cơ quan.

          6. Cán bộ, viên chức trước khi chuyển công tác, đi công tác, học tập lâu dài phải bàn giao hồ sơ tài liệu và tài sản của cơ quan mà mình đang quản lý cho người phụ trách hoặc cán bộ thay thế. Khi trở lại nhận nhiệm vụ có trách nhiệm tiếp nhận, hệ thống lại các công việc đã được làm thay, đảm bảo công việc được theo dõi liên tục, đồng bộ.

          7. Cán bộ, viên chức có trách nhiệm chuyển đến văn thư các công văn, hồ sơ, thư từ của cơ quan được chuyển đến qua bưu điện hoặc do nhân viên của cơ quan khác đưa đến trực tiếp, do cán bộ viên chức đi họp mang về... để trình lãnh đạo xem, xử lý.

          8. Cán bộ, viên chức cơ quan khi ứng tiền phục vụ cho công tác thì chậm nhất 10 ngày sau khi chuyến công tác hoàn thành phải thanh toán số tiền tạm ứng cho cơ quan. Nếu không thanh toán mà không có lý do được lãnh đạo chấp nhận thì cơ quan trừ vào tiền lương.

          10. Tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động phong trào, sinh hoạt đoàn thể, trực cơ quan theo phân công.

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HỌC TẬP, NGHỈ PHÉP, KHEN THƯỞNG.

          Điều 7: Thời gian làm việc.

         1. Cán bộ, viên chức cơ quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc thời gian làm việc theo Luật Lao động; có trách nhiệm phòng gian, bảo mật; giữ gìn vệ sinh nơi làm việc; bảo quản tài sản chung của cơ quan và tài sản được giao sử dụng; sẵn sàng đối phó mọi tình huống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         2. Cán bộ, viên chức đến cơ quan làm việc phải tập trung nghiên cứu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu công việc với năng suất, chất lượng tốt nhất. Khi đi cơ sở, phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan.

         3. Cán bộ, viên chức làm việc ngoài giờ, làm vào ngày nghỉ theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan được thanh toán chế độ theo quy định của Nhà nước.

         Trước khi rời khỏi phòng làm việc hoặc ra về phải chú ý kiểm tra việc tắt cầu dao, các đèn thắp sáng, quạt, máy vi tính và đóng cửa cẩn thận đề phòng mất mát, hư hỏng, cháy nổ.

      Điều 8: Công tác lễ tân, trực cơ quan.

     1. Công tác lễ tân: Cán bộ, viên chức cơ quan phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự; mang thẻ công chức, trong giao tiếp và ứng xử phải có thái độ lịch sự, tôn trọng; ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, nói lóng, quát nạt; đối với nhân dân phải nhã nhặn lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, không được hách dịch, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ; đối với đồng nghiệp phải có thái độ trung thực, thân thiện hợp tác. Khách ra vào cơ quan phải thể hiện thái độ nghiêm túc, niềm nở, lịch sự khi giao tiếp.

      2. Trực cơ quan: Căn cứ vào yêu cầu chung của huyện và cơ quan, cán bộ, viên chức được phân công trực có trách nhiệm  thực hiện nghiêm túc thời gian trực, bàn giao ca trực và sổ sách theo quy định.

      Điều 9: Chế độ ghi chép, sử dụng máy vi tính.

       1. Cán bộ, viên chức cơ quan phải ghi chép đầy đủ, trung thực vào sổ công tác khi thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính kế thừa, theo dõi liên tục công việc. Sổ công vụ là tài sản cơ quan và được lưu trữ tại cơ quan theo chế độ lưu trữ tài liệu.

        2. Hệ thống máy vi tính, máy chiếu và các trang thiết bị khác được giao cho cán bộ cơ quan quản lý, sử dụng là máy công vụ, chỉ sử dụng cho mục đích công vụ. Cán bộ sử dụng máy phải có trách nhiệm bảo quản máy, hệ thống cơ sở dữ liệu lưu tại máy vi tính, các phần mềm ứng dụng theo chế độ lưu trữ tài liệu; nếu có vấn đề hư hỏng phải báo ngay với lãnh đạo trạm để có biện pháp xử lý kịp thời; không được sử dụng máy vào mục đích khác khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan.

        Điều 10: Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản và nghỉ việc riêng.

Cán bộ, viên chức cơ quan được nghỉ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản theo quy định Nhà nước.

- Trường hợp nghỉ do ốm đau phải báo cho lãnh đạo cơ quan biết.

- Trường hợp nghỉ phép và nghỉ thai sản phải báo trước thời gian bắt đầu nghỉ ít nhất 1 tháng và bàn giao công việc nếu cần thiết.

- Trường hợp nghỉ việc riêng phải trực tiếp báo cáo xin phép lãnh đạo trạm.

        Điều 11: Chế độ họp giao ban, trao đổi công việc.

       1. Mỗi tháng, cơ quan họp 1 lần (vào chiều 15 hàng tháng, nếu ngày này trùng với ngày nghỉ hoặc do lãnh đạo cơ quan bận dự họp ở cấp trên thì chuyển buổi họp trước hoặc sau đó 1 ngày) do lãnh đạo triệu tập và chủ trì để soát xét công việc trong tháng, triển khai nhiệm vụ trong tháng tới và một số vấn đề cần thiết khác đảm bảo quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Khi có công việc hoặc vấn đề phát sinh đột xuất cần họp cơ quan đột xuất thì do lãnh đạo triệu tập.

       2. Hàng ngày, nếu có vấn đề, công việc phát sinh thì lãnh đạo cơ quan hội ý riêng từng cán bộ, viên chức trong cơ quan.

       Điều 12: Lề lối làm việc.

        1. Lãnh đạo cơ quan quán xuyến toàn bộ công việc ; trực tiếp phân công, giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc công việc cụ thể của từng cán bộ, viên chức đảm trách công việc thuộc lĩnh vực của mình phụ trách theo nhiệm vụ và chương trình công tác chung của cơ quan. Cán bộ, viên chức có trách nhiệm báo cáo công việc với lãnh đạo cơ quan.

        2. Từng cán bộ,viên chức chủ động sắp xếp thời gian làm việc của mình, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu của cơ quan; vừa có thời gian để kiểm tra, chỉ đạo công việc ở cơ sở, vừa có thời gian để nghiên cứu, giải quyết công việc ở cơ quan. Thực hiên phương châm “đi báo việc, về báo công”, báo cáo kịp thời với lãnh đạo cơ quan những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Đi làm việc với các ngành ở tỉnh phải báo cáo với lãnh đạo cơ quan về nội dung làm việc và báo cáo lại kết quả làm việc.

       3. Công văn đi do cơ quan ban hành thuộc lĩnh vực nào thì do chuyên viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực đó soạn thảo, đánh máy trình lãnh , lấy số và gửi đến đơn vị nhận . Văn thư có trách nhiệm vào sổ, lưu trữ đầy đủ các công văn đi do cơ quan ban hành.

        Điều 13: Chế độ học tập.

        1. Việc bố trí nâng cao trình độ, nghiệp vụ sẽ ưu tiên cho những cán bộ, viên chức đăng ký theo học những ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công tác mình phụ trách, những ngành học về quản lý Nhà nước.

        2. Cán bộ, viên chức được cử đi học hoặc có nguyện vọng đi học để nâng cao trình độ phải được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan và sự nhất trí của cấp uỷ chi bộ.

       Điều 14: Công tác thi đua khen thưởng (thường xuyên hay đột xuất) được tổ chức bình bầu tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm; trường hợp khen thưởng đột xuất do lãnh đạo quyết định sau khi thống nhất với BCH công đoàn.

CHƯƠNG IV

CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

      Điều 15: Quan hệ với Ủy ban nhân dân huyện,  Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh và Chi bộ Phòng Nông nghiệp.

      1. Trạm Khuyến nông lâm ngư là là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng sự nghiệp khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

     Hoạt động của trạm đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện . Trạm có trách nhiệm chấp hành và triển khai các chủ trương, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện. Báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân  huyện đối với các vấn đề phức tạp, vượt quá quyền hạn của Trạm.

     2. Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh. Báo cáo tình hình và xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Trung tâm về chuyên môn nghiệp vụ.

        3. Trạm Khuyến nông lâm ngư đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ và Chi uỷ . Lãnh đạo trạm chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động của Chi bộ, Chi uỷ.

        4. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Báo cáo tình hình tổ chức, chỉ đạo thực hiện, kết quả các chương trình, mô hình, khảo nghiệm và ý kiến đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư tỉnh và các cơ quan liên quan.

        Điều 16: Quan hệ với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

        Là quan hệ phối hợp và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chỉ đạo công tác nông lâm ngư ở các xã, thị trấn, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn của huyện trên địa bàn xã, thị trấn.

        Điều 17: Quan hệ với các Hợp tác xã nông nghiệp :

        Trạm Khuyến nông lâm ngư là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình; dự án khuyến nông, lâm, ngư; xây dựng và phổ biến các quy trình kỹ thuật thâm canh đối với các cây trồng, vật nuôi cho nông dân trên địa bàn từng Hợp tác xã nông nghiệp. Cùng với Chủ nhiệm các Hợp tác xã nông nghiệp nghiên cứu, bàn bạc, thống nhất trong việc xây dựng các mô hình khảo nghiệm, các mô hình trình diễn.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

        Điều 18: Quy chế này được toàn thể cán bộ, viên chức cơ quan tham gia và nhất trí thông qua tại cuộc họp ngày 15 tháng 7 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày ký quyết định ban hành.

Cán bộ, viên chức Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện có trách nhiệm quán triệt và thi hành Quy chế này. Các vi phạm quy định, tuỳ theo mức độ sai phạm sẽ xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu công tác, Quy chế này được điều chỉnh bổ sung cho phù hợp.

Đính kèm:  quy-che-lam-viec-2014.doc (92.67 KB)
auto

Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết