Giấy mời

Giấy mời Hội nghị đầu bờ các giống lúa khảo nghiệm vụ Đông xuân 2014-2015

UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRẠM KHUYẾN NÔNG LÂM  NGƯ                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Số:  16 /GM.NLN                                                 Quảng Điền, ngày  27 tháng 4 năm 2015

 

GIẤY MỜI

          Vụ Đông xuân 2014-2015, Trạm Khuyến nông lâm ngư Quảng Điền phối hợp với Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam tổ chức khảo nghiệm 4 loại giống lúa mới: BT9, ĐB 18, OM 8017 và VN121 tại Hợp tác xã nông nghiệp Số 2 thị trấn Sịa.

          Để đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất và khả năng thích nghi của giống. Trạm Khuyến nông lâm ngư tổ chức Hội nghị đầu bờ.

          Trạm Khuyến nông lâm ngư kính mời        :

          -Đại diện lãnh đạo UBND huyện.

          -Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Nông nghiệp-PTNT, Phòng Kinh tế-Hạ tầng, Trạm Bảo vệ Thực vật, Hội Nông dân huyện.

          -Đại diện Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện.

          -Đài Truyền thanh huyện.

          -Đại diện lãnh đạo UBND thị trấn Sịa.

          -Chủ nhiệm (hoặc Phó chủ nhiệm), Giám đốc (hoặc Phó Giám đốc) các HTXNN trên địa bàn huyện.

          -15 Nông dân HTXNN Số 2 thị trấn Sịa (Nhờ BGĐ HTX báo mời).

          Thời gian: 08 giờ, ngày 06 tháng 5 năm 2015 (thứ Tư).

          Địa điểm: Tại Hội trường UBND thị trấn Sịa.

          Kính đề nghị các đại biểu sắp xếp tham gia đúng thời gian và địa điểm trên./.

 

Nơi nhận:                                                                   TRƯỞNG TRẠM

-Như thành phần mời.

-Lưu.

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Quang

Đính kèm:  giay-moi-hoi-nghi.doc (30.21 KB)


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết