Thông báo hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2014-2015

Thông báo hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2014-2015

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ

 gieo trồng vụ Đông Xuân 2014-2015

 
 

 

 


Căn cứ Hướng dẫn số 1.242/HD-SNNPTNT ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông Xuân 2014- 2015;

Căn cứ vào quy luật diễn biến thời tiết, khí hậu, điều kiện thực tế và thời gian sinh trưởng của các loại cây trồng tại địa phương;

Để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai sản xuất vụ Đông xuân 2014-2015 đảm bảo có hiệu quả và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng của một số cây trồng chính trong vụ Đông Xuân 2014-2015 như sau:

          I. Cây lúa

          Bố trí thời vụ gieo cấy để lúa trổ tập trung từ ngày 10/4/2015-25/4/2015.

          1. Cơ cấu giống

          - Nhóm dài ngày: Chủ yếu các giống: NN4B, 13/2, Xi23, X21 chiếm khoảng 30-35% diện tích.

          - Nhóm trung ngày và nhóm cực ngắn:  IR38, TH5, Khang Dân, HT1, Iri352, XT27, QR1,... chiếm khoảng 65-70% diện tích.

          - Mở rộng diện tích sản xuất giống lúa chất lượng XT27, thay thế các giống IR38, Xi23 để hạn chế bệnh đạo ôn gây hại, nhất là trên chân đất nhiễm phèn, mặn vùng ven phá Tam Giang. Các giống QR1, PC6 có ưu thế là thời gian sinh trưởng ngắn, có thể bố trí trên diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo thời vụ.

          - Khuyến khích đầu tư sản xuất thử các giống mới có triển vọng về chất lượng và có tiềm năng cho năng suất cao như HN6, DT39 để thay thế dần các giống cũ đang sản xuất.

          2. Phương thức canh tác

          Các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị về đất đai, cơ cấu giống, nhân lực để bố trí gieo thẳng hoặc cấy cho phù hợp. Trong đó, cần phải lưu ý:

          - Những chân ruộng khó thoát nước, không chủ động tiêu úng nên gieo mạ để cấy, nhất là đối với giống dài ngày. Tuyệt đối không để diện tích bỏ hoang.

           - Đối với diện tích sản xuất giống lúa xác nhận cho vụ Hè Thu 2015: Phải gieo sớm vào trà đầu của khung lịch thời vụ nhóm giống cực ngắn, đảm bảo vừa không mất mùa do trổ quá sớm, vừa có giống kịp thời gieo cấy vụ Hè Thu.

          - Về chất lượng giống: Sử dụng giống lúa xác nhận để gieo cấy đạt trên 98% diện tích.

          II. Màu, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, cây lâm nghiệp

          - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm. Diện tích gieo trồng giống lạc mới chiếm trên 90% tổng diện tích gieo trồng lạc.

          - Cần nghiên cứu, thử nghiệm một số giống rau, đậu mới có hiệu quả và phù hợp với điều kiện đất đai của địa phương để đưa vào gieo trồng. Quan tâm chỉ đạo tốt sản xuất vụ Đông, nhất là cây ngô, rau đậu và hoa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

 - Chỉ đạo, vận động nông dân tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất, nhất là sử dụng những giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

(Lịch thời vụ cụ thể từng loại giống cây trồng có phụ lục kèm theo).

 

          Nhận được Thông báo này, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các HTX sản xuất  nông nghiệp căn cứ  vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cơ cấu giống và lịch thời vụ phù hợp, tuyệt đối không bố trí ngoài khung lịch thời vụ đã nêu trên, đảm bảo sản xuất vụ Đông Xuân 2014-2015 thắng lợi./.

 

Nơi nhận:                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

-Sở Nông nghiệp và PTNT;                                                                   KT. CHỦ TỊCH

-TV. Huyện ủy, TT.HĐND huyện;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

-CT, các PCT UBND huyện;

-Mặt trận và các đoàn thể;

-Các cơ quan: NN-PTNT, TC-KH, TK,                                                      (Đã ký)

Hạt KL, Trạm BVTV, Trạm KNLN;

-UBND các xã, thị trấn;                                                                  

-Các HTXNN;                                                                                   

-Lãnh đạo VP+CVKT;                                                                            Hà Văn Tuấn

-Lưu VT.                                                                                           

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Thông báo  số:   370      /TB-UBND  ngày  05     tháng 11 năm 2014

của UBND huyện Quảng Điền)

 
   

1. THỜI VỤ GIEO CẤY LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015

 

GIỐNG LÚA

TGST       

( ngày)

THỜI GIAN GIEO CẤY

NGÀY TRỔ

NGÀY

THU HOẠCH

GIEO MẠ

GIEO THẲNG

CẤY

I. NHÓM DÀI NGÀY

- NN4B

155 ± 5

01-15/12

15-30/12

05-20/01

10-25/4

10-25/5

- 13/2, Xi23, X21

145 ± 5

10-20/12

25/12-5/01

15-20/01

10-25/4

10-25/5

II. NHÓM TRUNG NGÀY

- IR38

140 ±5

15-25/12

30/12-10/01

20-25/01

10-25/4

10-25/5

III. NHÓM NGẮN NGÀY

- Lúa lai, XT27

125 ±5

05-10/01

15-20/01

01-05/02

10-25/4

10-25/5

- Khang dân, Iri352, HT1, HN6, DT39, DV108

120 ±5

10-20/01

20/01-5/02

05-15/02

10-25/4

10-25/5

- TH5, PC6, QR1

115 ±5

15-20/01

25/01-5/02

10-15/02

10-25/4

10-25/5

 
2. THỜI VỤ GIEO TRỒNG MÀU VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY VỤ ĐÔNG XUÂN 2014-2015

TT

LOẠI CÂY

GIỐNG CHỦ YẾU

THỜI VỤ GIEO TRỒNG

GHI CHÚ

1

Khoai lang

Các loại

05/11-05/01

 

2

Sắn

Địa phương, KM94

Tháng 12/2014-02/2015

Trên chân đất thịt

Tháng 11/2014-02/2015

Trên đất cát trang trại

3

Ngô

Ngô lai, nếp nù, địa phương

05/12-15/02

 

 

4

Lạc

Lạc L14, MD7, giấy, dù TN

20/12-20/01

Vùng  đất  cát

20/01-10/02

Vùng đất thịt, thịt pha, vùng có tưới có thể trồng đến hết tháng 02/2015

5

Đậu đỗ

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu tương

20/01-20/02

 

6

Dưa các loại

Dưa hấu, dưa gang, dưa chuột

20/11-20/02

 

7

Rau các loại

Rau ăn lá, củ, quả

Bắt đầu từ 15/11

Những nơi cao, không ngập nước có thể trồng sớm (trái vụ)

8

Cây lâm nghiệp

Keo các loại, cây bản địa

Tháng 11/2014-02/2015

 

9

Cây ăn quả

Cam, chanh, thanh trà, bưởi, xoài

Tháng 12/2014-02/2015

Tập trung trồng từ tháng 12/2014 đến tháng 01/2015

 Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết