Thông báo về truy cập Website Khuyến nông Quảng Điền.

Thông báo về truy cập Website Khuyến nông Quảng Điền.

Kính gởi: - Ủy ban nhân dân các xã và thị trấn Sịa.

             - Các Hợp tác xã nông nghiệp.

Được sự hỗ trợ của Dự án Sáng kiến và Phát triển địa phương thích ứng với biến đổi khí hậu, Trạm Khuyến nông lâm ngư đã xây dựng hoàn thiện Website Khuyến nông Quảng Điền. Website được thành lập nhằm mục đích:

- Cung cấp các thông tin về quy trình kỹ thuật, các mô hình sản xuất có hiệu quả, cẩm nang trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản... giúp bà con nông dân nhận biết và ứng dụng hiệu quả hơn trong sản xuất.

- Thông tin các chế độ chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện đến với bà con nông dân trên địa bàn huyện.

- Đồng thời Website cũng là nơi để Trạm Khuyến nông lâm ngư và nông dân có thể tương tác trao đổi thông tin liên quan nhằm phổ biến sâu rộng hơn cho nông dân về các mô hình sản xuất thành công, các thông tin khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và thông tin thị trường nông sản...

          Để nông dân ngày càng sản xuất hiệu quả, đề nghị các xã và Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện thông báo cho nhân dân trên địa bàn được biết để khi cần thiết truy cập Website Khuyến nông Quảng Điền. Đồng thời, Trạm cũng rất mong sự hợp tác, chia sẽ của tất cả cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện về các thông tin mới nhất, hiệu quả về sản xuất nông nghiệp để hoạt động Website ngày càng phong phú và hữu ích đối với người dân của huyện Quảng Điền.

          Địa chỉ truy cập Website: Khuyennongquangdien.com.vn

          Địa chỉ gửi tin, bài viết: knqdtth2014@gmail.com

          Điện thoại: 0543.756268

         

Nơi nhận:                                                                                                       TRƯỞNG TRẠM

-Như trên;

-Dự án VIE/033;

-VP HĐND- UBND huyện;                                                                                    (Đã ký)

- Phòng NN-PTNT;

-Trạm Thú y, Trạm BVTV;                                                                             Nguyễn Văn Quang

- Hội ND, PN, Đoàn TN huyện;

-Lưu.                                                                                 

 Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết