Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền

Kế hoạch Tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 năm 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Số:     101/KH-UBND                              Quảng Điền ngày  23 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 năm 2016

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở  mồm long móng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1.037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 390/KH-CCTY 13/9/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt 2 năm 2016, UBND huyện ban hành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 năm 2016, cụ thể nh­ư sau:

I. Mục tiêu

Tiêm phòng 100% số gia súc nằm trong diện tiêm trên địa bàn huyện gồm: trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống; kiên quyết không để tái phát dịch ở những địa bàn có ổ dịch cũ, ngăn chặn dịch lở mồm long móng từ ngoài huyện xâm nhập vào, thực hiện tốt Chư­ơng trình khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc trên địa bàn huyện giai đoạn 2015 - 2020.

II. Nội dung thực hiện

1. Thời gian tiêm phòng

- Tiêm đại trà từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/10/2016; từ ngày 01/11/2016 đến ngày 15/11/2016 tiêm vét và làm thủ tục thanh quyết toán.

- Tiêm bổ sung th­ường xuyên cho đàn gia súc nuôi mới, chư­a tiêm phòng trong đợt chính theo quy trình: tiêm 2 lần cách nhau 28 ngày, tiêm nhắc lại mũi thứ 3 sau 06 tháng.

- Ngoài việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, các đơn vị cần rà soát để tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm mới nuôi.

2. Loại vắc xin sử dụng và đối tư­ợng tiêm phòng

Vắc xin týp O tiêm phòng cho trâu, bò, lợn nái và lợn đực giống.

3. Chỉ tiêu tiêm phòng: (Có phụ lục kèm theo).

4. Giá dịch vụ tiêm phòng: Thực hiện như đợt I năm 2016.

5. Quy trình kỹ thuật: Theo tập huấn của Trạm Chăn nuôi và Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Thanh quyết toán vắc xin: Sau khi tiêm phòng 10 ngày, UBND các xã, thị trấn phải hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán tại Trạm Chăn nuôi và Thú y để quyết toán với tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện              

1. UBND các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch và họp triển khai, giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin  cho các thôn, đội. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Ban điều hành thôn, tổ dân phố để tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 năm 2016 đạt chỉ tiêu, đúng thời gian quy định.

- Tăng cư­ờng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại của bệnh lở mồm long móng gia súc, các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng để ngư­ời dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện.             

- Phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố và thú y viên tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, đảm bảo 100% cho đàn gia súc trong diện tiêm và đúng thời gian quy định; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ( chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi, thú y viên không tuân thủ điều động phòng, chống dịch ); đồng thời tổ chức giám sát dịch bệnh ở từng địa bàn được phân công nhằm phát hiện sớm dịch bệnh báo cáo chính quyền địa ph­ương và cơ quan thú y để xử lý kịp thời.     

2. Phòng Nông  nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đạt kết quả tốt.

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, tổ chức tập huấn cho thú y viên về kỹ thuật tiêm phòng, phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật và đúng thời gian quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

3. Thủ trư­ởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo chăn nuôi và phòng, chống dịch bệnh động vật huyện

Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm phòng lở mồm long móng đợt 2 năm 2016 đạt kết quả tốt.

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 2 năm 2016, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ tr­ưởng các các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

   

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Thường vụ Huyện ủy;                                                                       KT.CHỦ TỊCH

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, PCT HĐND và UBND huyện;

- Các thành viên BCĐPCDBĐV huyện;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm CN và TY,                                          (Đã ký)

Đài truyền thanh huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP+ CVKT;                                                                      

- Lưu VT.                                                                                                 Hà Văn Tuấn                                                                                   

 

PHỤ LỤC

Chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt 2 năm 2016

(Kèm theo Kế hoạch số:    110/KH-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016

của UBND huyện Quảng Điền)

 
 

 

 

                                                                                                         ĐVT: liều

STT

          Đơn vị     

LMLM

Týp O trâu, bò

LMLM

Týp O lợn

Ghi chú

1

Thị trấn Sịa

275

300

 

2

Quảng Lợi

500

400

 

3

Quảng Thái

350

500

 

4

Quảng An

350

600

 

5

Quảng Thành

200

100

 

6

Quảng Công

300

50

 

7

Quảng Ngạn

50

50

 

8

Quảng Phước

100

400

 

9

Quảng Thọ

400

400

 

10

Quảng Vinh

300

300

 

11

Quảng Phú

225

600

 

Tổng cộng

3.050

3.700

 

 


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết