Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền

Kế hoạch triển khai tiêm phòng lở mồm long móng gia súc đợt II năm 2017

  ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

   Số:     109/KH-UBND                                Quảng Điền ngày 12  tháng 10  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai tiêm phòng lở mồm long móng gia súc

đợt II năm 2017

 
 

Thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 của Bộ nông nghiệp và PTNT phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1.037/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 388/ KH-CCTY ngày 15/9/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh về việc tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng gia súc đợt II năm 2017. UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm mong móng cho đàn gia súc trên địa bàn huyện đợt II năm 2017 nh­ư sau:

I. Mục tiêu

Tiêm phòng đạt tỷ lệ 100% số gia súc nằm trong diện tiêm trên địa bàn huyện; kiên quyết không để tái phát dịch ở những địa bàn có ổ dịch cũ, ngăn chặn dịch lở mồm long móng từ ngoài huyện xâm nhập vào trong huyện, thực hiện tốt Chương trình của huyện về khống chế bệnh lở mồm long móng gia súc giai đoạn 2016-2020.

II. Nội dung thực hiện

1. Thời gian tiêm phòng:

- Từ ngày 15/10 - 20/10/2017: Điều tra, thống kê và họp triển khai.

- Từ ngày 21/10 - 15/11/2017: Tiêm đại trà.

- Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 25/11/2017: Tiêm vét và làm thủ tục thanh quyết toán.

- Tiêm bổ sung th­ường xuyên cho đàn gia súc nuôi mới, chư­a đư­ợc tiêm phòng trong đợt chính theo quy trình: tiêm 02 lần cách nhau 28 ngày, sau đó tiêm nhắc lại mũi thứ 03 sau 06 tháng.

- Ngoài việc triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng, các đơn vị cần rà soát để tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin khác cho đàn gia súc, gia cầm mới nuôi.

2. Loại vắc xin sử dụng và đối tư­ợng tiêm phòng: Vắc xin týp O tiêm phòng cho trâu, bò.

3. Chỉ tiêu tiêm phòng: (có phụ lục kèm theo)

Do nguồn cung ứng vắc xin của nhà sản xuất bị thiếu về tỉnh chậm nên số lượng vắc xin lở mồm long móng lần 1 của đợt II là 1.700 liều sẽ ưu tiên phân bổ để tiêm phòng cho các khu vực nguy cơ cao như có Quốc lộ chạy ngang qua, tiếp giáp các huyện bạn, nơi tập trung mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc; các khu vực còn lại sẽ được phân bổ lần 2 khi có vắc xin. Giao trách nhiệm Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện xác định và phân bổ vắc xin.

4. Giá dịch vụ tiêm phòng: Như đợt I năm 2017.

5. Quy trình kỹ thuật: Theo tập huấn của Trạm Chăn nuôi và Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Thanh quyết toán vắc xin: Sau khi tiêm phòng 10 ngày, UBND các xã, thị trấn phải hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán tại Trạm Chăn nuôi và Thú y để quyết toán với tỉnh.

III. Tổ chức thực hiện               

1. UBND các xã, thị trấn

- Tăng cư­ờng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm, tác hại của bệnh lở mồm long móng gia súc; các biện pháp phòng, chống đến cộng đồng để ngư­ời dân hiểu và tự giác tham gia thực hiện.             

- Xây dựng kế hoạch và họp triển khai, giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin  cho các thôn, đội. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Ban điều hành thôn để tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng cho đàn gia súc trên địa bàn đợt II năm 2017 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.

- Phân công cán bộ Ban chỉ đạo phụ trách từng địa bàn phối hợp với Trưởng thôn và thú y viên để tổ chức tốt công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng 100% cho đàn gia súc (trâu, bò) trong diện tiêm trên địa bàn theo sự chỉ đạo của ngành Thú y đúng thời gian quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm: chủ nuôi không chấp hành việc tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho vật nuôi, thú y viên không tuân thủ điều động phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức giám sát dịch bệnh ở từng địa bàn được phân công nhằm phát hiện sớm dịch bệnh báo cáo chính quyền địa ph­ương  và cơ quan Thú y để xử lý kịp thời.     

2. Phòng Nông  nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi tự giác chấp hành, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đạt kết quả.

- Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, tổ chức tập huấn cho thú y viên về kỹ thuật tiêm phòng, phân công cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật và đúng thời gian quy định.

3. Thủ trư­ởng các ban ngành liên quan, các thành viên BCĐ huyện

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt công tác tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt II năm 2017 đạt kết quả cao.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ tr­ưởng các các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Phòng Nông nghiệp và PTNT và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện./.

   

 Nơi nhận:                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Thường vụ Huyện ủy.                                                                         KT. CHỦ TỊCH

- Thường trực HĐND huyện;                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

- Chi cục CN và Thú y tỉnh TTH;                                                                

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCĐPCDBĐV huyện;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm CN và Thú y;

- Công an huyện, Đài truyền thanh huyện.

- UBND các xã, thị trấn.

- Lãnh đạo VP+ CV.

- Lưu VT.                                                                                                   Trương Duy Hải


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết